Vi Diệu Pháp Toát Yếu tập I – CITTA – TÂM (tái bản) - biên soạn Sư Tường Nhân -

Tải sách Xem full màn hình

… Với những ai tu tập trong giáo pháp của Đức Phật nói chung, nhất là với những ai quan tâm đến pháp hành thiền Chỉ tịnh (Samathakammaṭṭhäna) và thiền Minh sát (Vipassanäkammaṭṭhäna) thì không thể thiếu hoặc bỏ qua Vi Diệu Pháp được, bởi lẽ bộ môn này đóng một vai trò quan trọng […]

Chi tiết
Vi Diệu Pháp Toát Yếu VI - SAMUCCAYA - Tương Hợp

Vi Diệu Pháp Toát Yếu VI – SAMUCCAYA – Tương Hợp - Biên soạn: Tường Nhân Sư -

Tải sách Xem full màn hình

Vi Diệu Pháp Toát Yếu VI – SAMUCCAYA – Tương Hợp “…72 loại pháp với thực tính tự thân gọi là Pháp căn bản đã được nói đến.Giờ đây, sẽ trình bày phần Tương Hợp, là sự kết hợp của các loại phápấy tùy khả năng kết hợp vào nhau được.” Biên soạn: Sư Tường […]

Chi tiết