Vi Diệu Pháp Toát Yếu VI - SAMUCCAYA - Tương Hợp

Vi Diệu Pháp Toát Yếu VI – SAMUCCAYA – Tương Hợp - Biên soạn: Tường Nhân Sư -

Tải sách Xem full màn hình

Vi Diệu Pháp Toát Yếu VI – SAMUCCAYA – Tương Hợp “…72 loại pháp với thực tính tự thân gọi là Pháp căn bản đã được nói đến.Giờ đây, sẽ trình bày phần Tương Hợp, là sự kết hợp của các loại phápấy tùy khả năng kết hợp vào nhau được.” Biên soạn: Sư Tường […]

Chi tiết