Vi Diệu Pháp toát yếu VII – Vīthimutta – Thoát lộ trình – Phần 1
Soạn giả: Sư Tường Nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *