Vi Diệu Pháp Toát Yếu tập I – CITTA – TÂM (tái bản) - biên soạn Sư Tường Nhân -

Tải sách Xem full màn hình

… Với những ai tu tập trong giáo pháp của Đức Phật nói chung, nhất là với những ai quan tâm đến pháp hành thiền Chỉ tịnh (Samathakammaṭṭhäna) và thiền Minh sát (Vipassanäkammaṭṭhäna) thì không thể thiếu hoặc bỏ qua Vi Diệu Pháp được, bởi lẽ bộ môn này đóng một vai trò quan trọng […]

Chi tiết

Vi Diệu Pháp Toát Yếu VIII – PAṬICCASAMUPPĀDA–DUYÊN KHỞI, PAṬṬHĀNA–DUYÊN HỆ - Biên soạn Tường Nhân Sư -

Tải sách Xem full màn hình

Vi Diệu Pháp Toát Yếu VIII – PAṬICCASAMUPPĀDA–DUYÊN KHỞI, PAṬṬHĀNA–DUYÊN HỆ Trong chương VIII, bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Abhidhammatthasaṅgaha), Đức trưởng lão Anuruddha tập hợp một cách vắn tắt bộ Paṭṭhäna, là bộ thứ bảy và cũng là bộ cuối cùng trong Tạng Vi Diệu Pháp, được đặt tên là Paccayasaṅgahavibhāga….

Chi tiết

Vi Diệu Pháp toát yếu VII – Vīthimutta – Thoát lộ trình – Phần 2 - Biên soạn Sư Tường Nhân -

Tải sách Xem full màn hình

Vi Diệu Pháp toát yếu VII – Vīthimutta – Thoát lộ trình – Phần 2Chương Thoát lộ trình (Vīthimutta) đề cập đến danh pháp và sắc pháp bên ngoài lộ trình, không liên quan đến lộ trình tâm pháp và lộ trình sắc pháp, trong đó Đức trưởng lão Anuruddha trình bày về bốn vấn […]

Chi tiết

Vi Diệu Pháp Toát Yếu VI – SAMUCCAYA – Tương Hợp - Biên soạn: Tường Nhân Sư -

Tải sách Xem full màn hình

Vi Diệu Pháp Toát Yếu VI – SAMUCCAYA – Tương Hợp “…72 loại pháp với thực tính tự thân gọi là Pháp căn bản đã được nói đến.Giờ đây, sẽ trình bày phần Tương Hợp, là sự kết hợp của các loại phápấy tùy khả năng kết hợp vào nhau được.” Biên soạn: Sư Tường […]

Chi tiết