Vi Diệu Pháp Toát Yếu VIII – PAṬICCASAMUPPĀDA–DUYÊN KHỞI, PAṬṬHĀNA–DUYÊN HỆ - Biên soạn Tường Nhân Sư -

Tải sách Xem full màn hình

Vi Diệu Pháp Toát Yếu VIII – PAṬICCASAMUPPĀDA–DUYÊN KHỞI, PAṬṬHĀNA–DUYÊN HỆ Trong chương VIII, bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Abhidhammatthasaṅgaha), Đức trưởng lão Anuruddha tập hợp một cách vắn tắt bộ Paṭṭhäna, là bộ thứ bảy và cũng là bộ cuối cùng trong Tạng Vi Diệu Pháp, được đặt tên là Paccayasaṅgahavibhāga….

Chi tiết