Vi Diệu Pháp Toát Yếu III RŪPA - SẮC (tái bản lần 1)

Vi Diệu Pháp Toát Yếu III RŪPA – SẮC (tái bản lần 1)
Cuốn Vi Diệu Pháp Toát Yếu Tập III ra đời nay đã được bốn năm, trong thời gian đó, sách này được dùng làm tài liệu giảng dạy bộ môn Vi Diệu Pháp tại Huế cũng như ở Hà Nội. Bộ môn này là một phần nằm trong Tam Tạng Päḷi, cụ thể là Tạng Abhidhamma. Tất nhiên, ai cũng cho rằng đây là Tạng khó học, khó hiểu và ngoài ra còn chiếm đến một nửa số Pháp uẩn (Dhammakkhandha) là 42.000 Pháp uẩn trong số 84.000 Pháp uẩn của toàn bộ cả ba Tạng.

Thật ra thì Tạng Abhidhamma chính là chìa khóa để đi vào hai Tạng còn lại là Tạng Luật (Vinayapiṭaka) và Tạng Kinh (Suttantapiṭaka). Có nghĩa là khi đã nắm vững Tạng Abhidhamma hoặc ít ra là hiểu biết đúng đắn một số thực tánh pháp (sabhävadhamma) căn bản thì mới đủ khả năng đọc, học và hiểu một cách rốt ráo hai Tạng kia. Còn nếu không thì khi xem vào tạng Kinh và Tạng Luật cũng giống như đọc một câu chuyện về việc Đức Thế Tôn du hành đến một trú xứ nào đó và thuyết giảng một vấn đề nào đó, không hơn và không kém. Nếu có khả năng hơn thì cũng tìm ra được nội dung và ý
nghĩa của vấn đề mà thôi, còn việc áp dụng vào thực tập, tu tiến thì e còn hơi xa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *