Vi Diệu Pháp Toát Yếu VIII – PAṬICCASAMUPPĀDA–DUYÊN KHỞI, PAṬṬHĀNA–DUYÊN HỆ

Trong chương VIII, bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Abhidhammatthasaṅgaha), Đức trưởng lão Anuruddha tập hợp một cách vắn tắt bộ Paṭṭhäna, là bộ thứ bảy và cũng là bộ cuối cùng trong Tạng Vi Diệu Pháp, được đặt tên là Paccayasaṅgahavibhāga….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *