Vi Diệu Pháp toát yếu VII – Vīthimutta – Thoát lộ trình – Phần 2

Vi Diệu Pháp toát yếu VII – Vīthimutta – Thoát lộ trình – Phần 2 - Biên soạn Sư Tường Nhân -

Tải sách Xem full màn hình

Vi Diệu Pháp toát yếu VII – Vīthimutta – Thoát lộ trình – Phần 2Chương Thoát lộ trình (Vīthimutta) đề cập đến danh pháp và sắc pháp bên ngoài lộ trình, không liên quan đến lộ trình tâm pháp và lộ trình sắc pháp, trong đó Đức trưởng lão Anuruddha trình bày về bốn vấn […]

Chi tiết