Vi Diệu Pháp Toát Yếu tập I – CITTA – TÂM (tái bản) - biên soạn Sư Tường Nhân -

Tải sách Xem full màn hình

… Với những ai tu tập trong giáo pháp của Đức Phật nói chung, nhất là với những ai quan tâm đến pháp hành thiền Chỉ tịnh (Samathakammaṭṭhäna) và thiền Minh sát (Vipassanäkammaṭṭhäna) thì không thể thiếu hoặc bỏ qua Vi Diệu Pháp được, bởi lẽ bộ môn này đóng một vai trò quan trọng […]

Chi tiết