Trong đoạn văn bản dưới đây là các bài tập lần lượt về: AKUSALACITTA, AHETUKCITTA, MAHAKUSALACITTA, MAHAKRIYACITTA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *