Lời nói đầu

Phật pháp là diệu pháp, là giáo pháp thâm sâu vi diệu mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ và truyền dạy ròng rã suốt 45 năm không hề mệt mỏi. Hơn 2600 năm trôi qua, các đệ tử của Ngài đã tiếp nối nhau không ngừng nghỉ để giảng dạy và thực hành theo những gì tinh thâm, cao quý mà Ngài đã để lại. Kho tàng Pháp bảo đó đáng được nâng niu, tôn trọng và đồng thời cần đem ra để học lẫn hành nhằm đưa bản thân mình và đại chúng gột rửa cấu uế của nội tâm, đoạn tận lậu hoặc, và tối hậu là thoát khỏi khổ ách của tử sinh luân hồi, giác ngộ giải thoát.

Trong gần 6 năm giảng dạy môn Vi Diệu Pháp tại thành phố Huế và Hà Nội, chúng tôi thấy rằng có nhiều học viên còn mơ hồ về các vấn đề căn bản nhất của giáo pháp. Chẳng hạn như: Luân hồi, Nhân quả nghiệp báo, Tứ Thánh đế, v.v… Ngay cả việc đảnh lễ Tam Bảo cho trọn vẹn sự lễ lạy vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ và làm đúng việc lễ lạy đó, chưa biết mình đảnh lễ với ý nghĩa gì và thực hành thân, tâm như thế nào thì mới gọi là đảnh lễ Tam Bảo đúng cách và hợp lẽ đạo. Bên cạnh đó có những người mới đến với đạo, với giáo lý nhà Phật, hoàn toàn chưa biết gì nên còn nhiều bỡ ngỡ và lúng túng trước các thuật ngữ, ngôn từ của Phật pháp. Do những lý do trên, chúng tôi đã mở lớp dạy và học về những gì căn bản nhất của Phật pháp cho các Phật tử ở Huế và sau đó là ở Hà Nội.

Nhận thấy rằng, trong lúc dạy và học cần phải có sách vở, tài liệu cho các học viên tham khảo và lấy làm căn cứ, bởi vì đây là một phần không thể thiếu được, nên chúng tôi cố gắng biên soạn cuốn “Phật Pháp Căn Bản” này để lưu dùng. Ngoài ra, theo thỉnh cầu của các Phật tử lớp Vi Diệu Pháp và lớp Phật Pháp Căn Bản tại Hà Nội là xin được ấn tống cuốn sách này, cho nên cuốn sách được ra đời trong thời gian sớm nhất có thể.

Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho.

Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh, nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư thiên và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao này rồi được thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài, …

Huế, mùa xuân 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *