Vi Diệu Pháp Toát Yếu VI - SAMUCCAYA - Tương Hợp

Vi Diệu Pháp Toát Yếu VI – SAMUCCAYA – Tương Hợp

“…72 loại pháp với thực tính tự thân gọi là Pháp căn bản đã được nói đến.
Giờ đây, sẽ trình bày phần Tương Hợp, là sự kết hợp của các loại pháp
ấy tùy khả năng kết hợp vào nhau được.”

Biên soạn: Sư Tường Nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *