Vi Diệu Pháp toát yếu VII – Vīthimutta – Thoát lộ trình – Phần 2

Vi Diệu Pháp toát yếu VII – Vīthimutta – Thoát lộ trình – Phần 2
Chương Thoát lộ trình (Vīthimutta) đề cập đến danh pháp và sắc pháp bên ngoài lộ trình, không liên quan đến lộ trình tâm pháp và lộ trình sắc pháp, trong đó Đức trưởng lão Anuruddha trình bày về bốn vấn đề căn bản, đó là:
Bhūmicatukka – Bốn cảnh giới,
 Paṭisandhicatukka – Bốn tục sinh,
 Kammacatukka – Bốn loại nghiệp,
 Maraṇacatukka – Bốn sự chết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *