Được sự cho phép của Sư Tường Nhân, xin chia sẻ đến quý vị ebook: Đọc Vi Diệu Pháp Tập 1
Đọc Vi Diệu Pháp Tập 1 là sự kết hợp giữa file sách (ebook) và file ghi âm mp3. File sách (ebook) được sư Tường Nhân trình bày lần lượt, còn file mp3 được Sư đọc mẫu.
Các mp3 lần lượt là:
1. Bất thiện
2. Vô nhân
3. Dục tịnh hảo
4. Đại hành
5. Siêu thế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *